Srednjoškolska zanimanja / zvanja nakon obrazovne reforme u BiH

Pogledajte listu srednjoškolskih zvanja / zanimanja nakon obrazovne reforme u BiH raspodijeljenih u 13 kategorija.

Možete odabrati i listu:

Galanterist

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

stice znanja o preradi kože i materijala koji se primjenjuju u izradi kožne galanterije, tehnološkim procesima dobijanja tih materijala, njihovim osobinama i upotrebi;
poznaje tehnološki proces izrade kožne galanterije po svim fazama izrade;
stice znanja o racionalnom korištenju materijala, vremena, sredstava za rad i energije;
stice znanja o prilagodavanju konstrukcije prema vrsti materijala i namjeni proizvoda;
usvaja i prati tehnicka znanja radi sticanja vještina i navika koje su potrebne za izradu modela;
osposobljen je za primjenu stecenih znanja u prakticnom radu;
vlada vještinom rukovanja alatima i odgovarajucim sredstvima za rad;
razvija sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
koristi tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
posjeduje sposobnost prilagodavanja tehnološkog procesa izrade uslovima i zahtjevima tržišta;
prati nove tehnologije i obrazuje se tokom rada;
posjeduje navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, kulturi ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i zaštiti životne sredine;
u stanju je primijeniti medunarodne i državne standarde u svome radu.

Konobar

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:


POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE

Lista zanimanja/zvanja iz kategorije "POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE"

Pirotehničar

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje izgradene navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
posjeduje izgradene sposobnosti samostalnog rada i rada u grupi;
posjeduje pravilan odnos prema opremi;
uspješno prati nove tehnologije i obrazovanje tokom rada;
posjeduje izgradenu sposobnost za komunikaciju;
racionalno koristi sredstva rada, energije, materijala i vremena;
koristi tehnicku i drugu dokumentaciju;
uspješno primjenjuje informaticka znanja;
prakticno-manuelno sastavlja, mjeri, rukuje i koristi sklopove, uredaje i mjerne instrumente;
uspješno primjenjuje medunarodne i državne standarde i norme;
poznaje osnovne sirovine za proizvodnju eksplozivnih materijala;
vrši opsluživanje reaktora;
uspješno obavlja mjerenje fizickih parametara (temperature, pritiska, mase, protoka i sl.);
obavlja poslove i radne zadatke u laboratoriji za pripremu sirovina za proizvodnju eksploziva;
uzima uzorke i vrši laboratorijske analize uzoraka;
obavlja vodenje tehnološkog procesa: doziranje sirovina, livenje, presovanje, homogenizaciju, sušenje, granulaciju i sl.;
uspješno prati tehnološki proces proizvodnje inicijalnog eksploziva;
uspješno prati tehnološki proces proizvodnje brizantnih eksploziva;
prati proces proizvodnje pirotehnickih smješa;
ucestvuje u osvajanju novih proizvoda i u istraživackom radu;
vrši montažu bojevih sredstava, podsklopova i gotovih proizvoda;
obavlja pakovanje, oznacavanje i skladištenje bojevih sredstava;
poznaje laboraciju bojevih sredstava (pogonskih punjenja, inicijalnih elemenata i projektila);
poznaje delaboraciju i uništenje bojevih sredstava (pogonskih punjenja, inicijalnih elemenata i projektila);
obavlja završnu kontrolu podsklopova, sklopova i gotovih proizvoda;
poznaje standarde za eksplozivne materijale;
poznaje nacin primjene i koristi zaštitna sredstva na radu.

Poslastičar

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

trebuje namirnice i utvrduje njihov kvalitet;
prima, cuva i preraduje sirovine u gotove proizvode i poznaje nacin izdavanja gotovih proizvoda;
priprema namirnice i uredaje;
priprema hladne, tople poslastice i poslastice po narudžbi, torte, rolate, odreske, šnite, kompote, aranžira voce, izraduje i ukrašava peciva;
izraduje slasticarska tijesta i vrši njihovu obradu;
vrši finalizaciju poslastica;
vrši pripremu filova i premaza;
vrši pripremu sladoleda i kupova;
vrši izdavanje spremljenih poslastica;
vrši kontrolu realizacije i stanja sredstava rada;
vrši pripremu proizvodnje poslastica i kontrolu dokumentacije;
izraduje normative i kalkulacije za sve vrste poslastica.

Tehničar vodnog saobraćaja

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje rijecnu plovnu mrežu;
poznaje osnovne hidrološke zakonitosti;
poznaje osnovne tehnicke pokazatelje vodotoka i sliva;
poznaje sve vrste i tipove brodova, skela, camaca i plovnih postrojenja;
primjenjuje sistem mjera u brodarstvu;
posjeduje znanja iz brodogradnje;
poznaje tehnicko-eksploatacione osobine savremenih brodova;
poznaje plovne uredaje i opremu na brodovima;
poznaje stabilnost i opterecenje plovila;
poznaje pretovarne uredaje i mašine za obradu masovne robe;
rukuje i upravlja plovilom pri odredenim vrstama i režimima plovidbe;
posjeduje osjecaj odgovornosti i samostalnosti pri donošenju odluka;
poznaje osnovna pravila izvodenja navigacije;
poštuje nacionalne i medunarodne propise koji se odnose na vodenje navigacije;
primjenjuje SI sistem mjera u brodarstvu;
posjeduje znanja za dobijanje ovlašcenja radarskog osmatraca.

Električar telekomunikacija

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje osnovnu strukturu komunikacionih sistema;
vlada znanjima iz podrucja radiotehnike i televizijske tehnike;
poznaje principe digitalne obrade i prijenosa signala;
poznaje satelitske telekomunikacije;
poznaje karakteristike GSM, ISDN, GPS, GPRS;
poznaje radiorelejne sisteme i pristupne mreže;
vlada racunarskim sistemima;
koristi znanja iz digitalne, analogne i mjerne tehnike;
vlada naprednim vještinama potrebnim za administriranje FCP/IP mreže;
vlada prakticnim znanjima o PC hardveru, hardverskim i softverskim
karakteristikama racunarskih mreža, instalacijama i održavanju telekomunikacione opreme i komotacionih uredaja.

Geodetski tehničar

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

vodi racuna o dužnostima, pravima, odgovornosti i medusobnim odnosima radnika na gradilištu;
primjenjuje nove postupke i tehnologije iz oblasti geodezije;
koristi instrumente i pribor za mjerenja zemljišta;
koristi sprave za kartiranje detalja i racunanje površina;
poznaje elemente i pravila geodetskog crtanja u odredenim razmjerima;
crta i piše geodetske planove i karte;
poznaje i koristi razne metode geodetskih mjerenja i snimanja;
primjenjuje formule za geodetska racunanja;
poznaje i tumaci sadržaje geodetskih planova;
radi skice, poligonske i linijske mreže;
samostalno obavlja geodetske radnje;
poznaje pravilnik za izradu i održavanje katastarskog operata i njegove primjene;
izraduje i prati katastarski operat primjenom racunara;
odražava premjer i katastar zemljišta;
provodi promjene u katastarskom operatu;
vrši komasaciju zemljišta prema odgovarajucim propisima;
izraduje elaborat komasacije;
dešifruje fotosnimke terena;
vrši geometrijska preslikavanja i fotogrametrijsko snimanje;
pravilno koristi i održava instrumente za mjerenje iz oblasti geodezije;
uocava posljedice nastale zbog nestrucno izvedenih radnji;

Izolater - asfalter

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje redoslijed radnji i poznaje sve faze rada u procesu postavljanja izolacija i asfaltiranja;
poznaje rad u grupama, saradnju tokom rada i medusobnu ovisnost svih sudionika u izgradnji objekta;
razumije elemente i tehnicko izražavanje crtežom u datim razmjerima;
poznaje potrebne gradevinske sirovine i nacin njihove primjene;
poznaje mehanicka svojstava gradevinskog materijala;
koristi savremene metode rada u procesu postavljanja izolacija;
koristi savremene metoda rada u procesu asfaltiranja;
poznaje hidroizolacijske, termoizolacijske i zvucnoinstalacijske osobine materijala;
poznaje savremena dostignuca i materijale za postavljanje svih vrsta izolacija;
poznaje savremena dostignuca i materijale za postavljanje asfalta;
vrši standardna ispitivanja radi postavljanja izolacija;
održava kolovoz u raznim klimatskim uslovima;
uocava posljedice nastale zbog nestrucno izvedenih radnji;
koristi mašine i alatke za obavljanje odredenih radova;
brine se o pravilnom korištenju sirovina i uštedi materijala;
pravilno i stalno održava mašine i alatke;
vodi brigu o štednji energije i zaštiti okolice.

Laboratorijsko - sanitarni tehničar

Nivo složenosti: IV stepen, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

uzima uzorke za laboratorijske analize i bilo koje potrebe za bakteriološku dijagnostiku;
vrši organolepticka ispitivanja uzoraka na terenu;
priprema uzorke za rad i izvodi kvantitativne i kvalitativne analize te osnovne bromatološke pretrage;
vrši poslove zdravstvene dokumentacije (protokol zaraznih bolesti);
vrši higijenske i protivepidemijske poslove;
vrši poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
ucestvuje u provodenju mjera i akcija na sprjecavanju masovnih hronicnih nezaraznih bolesti;
ucestvuje u programima promocije zdravlja;
vrši vakcinaciju po kalendaru i po epidemiološkim indikacijama;
vrši prikupljanje podataka o vodosnabdijevanju – vodi kartoteku vodnog objekta;

Tehničar drumskog saobraćaja

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema, organizuje i kontroliše rad voznog parka i posada motornih vozila;
prati korištenje voznog parka i planira zakonom predvidene preglede voznih jedinica;
pravi planove servisiranja, njege, tekucih i generalnih opravki voznog parka;
izraduje planove i svakodnevno prati korištenje radnog vremena voznog osoblja;
priprema i vodi evidencije i dokumentaciju za vozni park, vozno osoblje i putnike;
obraduje i cuva dokumentaciju;
komunicira sa korisnicima usluga prevoza;
prati realizaciju planiranog obima prevoza;
ispituje i prati promjene na transportnom tržištu;
vrši uvidaje saobracajnih nezgoda na licu mjesta, obraduje za to potrebnu dokumentaciju i istu dostavlja pravosudnim organima;
planira postavljanje saobracajne signalizacije te o istoj vodi evidencije;
obraduje statistiku saobracajnih nezgoda, planira i provodi provjeru znanja iz oblasti bezbjednosti saobracaja u transportnim radnim organizacijama;
planira i provodi snimanje saobracajnih tokova, protoka putnika i u vezi sa protokom putnika planira i provodi odredena anketiranja;
planira korištenje parking-mjesta i prati nacin korištenja parking prostora;
poznaje savremene zahtjeve transporta u cjelini i savremene metode ambalažiranja robe;
obavlja poslove pripreme robe za transport u skladu sa savremenim zahtjevima transporta;
poznaje osnovne karakteristike robe koja se javlja u transportu i u skladu s tim vrši izbor pretovarne mehanizacije;
poznaje tehnicko-eksploatacione karakteristike pretovarne mehanizacije;
posjeduje potrebna znanja iz integralnog transporta;
poznaje najsavremenije metode transporta;
u skladu sa tarifama u integralnom transportu ostvaruje kooperaciju u transportnom procesu;
poznaje informacione sisteme zastupljene u integralnom transportu.

Tehničar u industriji nemetala

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kompetencije:

posjeduje izgradene navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
posjeduje izgradene sposobnosti samostalnog rada i rada u grupi;
strucno se odnosi prema opremi;
uspješno prati postojecu tehnologiju, nove tehnologije i usavršava se u toku rada;
uspješno komunicira sa saradnicima;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
uspješno koristi informaticka znanja za izradu tehnicke i poslovne dokumentacije;
primjenjuje i prati medunarodne i državne standarde i norme;
poznaje jedan svjetski jezik i uspješno se koristi istim;
posjeduje osnovna znanja o demokratiji;
sposoban je da se krece u evropskim okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti;
planira, priprema, organizuje i kontroliše rad pojedinaca, grupe, odjeljenja ili proizvodne jedinice;
priprema tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
posjeduje informaticku pismenost;
provodi planirane tehnološke procese u industriji nemetala;
poznaje rukovanje odredenim uredajima i mašinama tehnološkog procesa industrije nemetala (prerada azbesta, kreca, gipsa, zeolita, portland cementa, keramickih i vatrostalnih materijala sl.);
priprema, izdaje i obraduje radne naloge i ostalu pratecu tehnicku dokumentaciju;
obavlja laboratorijsku kontrolu kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda saglasno važecim propisima – standardima;
uspješno vrši kontrolu uzoraka kojima se kontroliše tok tehnološkog procesa;
rukuje laboratorijskim aparatima i uredajima;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice primjenjujuci higijensko-tehnicke, protivpožarne i druge mjere zaštite.

Bravar

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poštuje principe estetike u oblikovanju proizvoda od metala;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste pri izradi metalnih konstrukcija i metalnih zanatskih proizvoda;
kroji i reže materijale koji se koriste pri izradi metalnih konstrukcija i metalnih zanatskih proizvoda;
izvodi spajanje materijala zavarivanjem ( elektrolucno i CO2 zavarivanje), lemljenjem i zakivanjem;
izvodi površinsku zaštitu proizvoda bojenjem i lakiranjem;
vrši montažu steznih alata i alata za obradu metala plasticnom deformacijom;
racionalno i adekvatno upotrebljava odgovarajuce rezne, stezne i mjerne alate i pribore koji se koriste za montažu alata;
poznaje tehnologiju obrade spajanjem, rezanjem, savijanjem i zaštitu metala bojenjem;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Farmer

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:


 

Kamenorezac

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje redoslijed radnji u procesu rada;
poznaje sve faze rada u procesu izrade finalnog proizvoda;
poznaje rad u grupama, saradnju tokom rada i medusobnu ovisnost svih sudionika u izgradnji objekta;
razumije elemente i tehnicko izražavanje crtežom u datim razmjerima;
poznaje vrste objekta kao finalnog proizvoda u gradevinarstvu;
poznaje potrebne gradevinske sirovine i nacin njihove primjene;
poznaje mehanicka svojstva gradevinskog materijala;
koristi savremene metode u procesu rada;
poznaje vrste kamena i njegova svojstva;
poznaje mašinsku obradu kamena;
poznaje obradu kamena s prirucnim alatkama;
vrši oblaganje zidova, podova i stupova kamenom i plocicama;
brusi i polira taraco površine;
oblikuje nadgrobne i druge spomenike, kamene ograde i dr.;
uocava posljedice nastale zbog nestrucno izvedenih radnji;
poznaje mašine i alatke za obavljanje odredenih radova;
brine se o pravilnom korištenju sirovina i uštedi materijala;
pravilno i stalno održava mašine i alatke;
vodi brigu o štednji energije i zaštiti okolice.

Rukovalac građevinskim i pretovarnim mašinama

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje osnovne karakteristike saobracajnih sredstava;
poznaje osnovne nacine zaštite na radu;
poznaje pogonske motore sa svim sklopovima na saobracajnim sredstvima;
uocava gradevinske kvarove na gradevinskim i pretovarnim strojevima i po mogucnosti ih samostalno otklanja;
poznaje osnovne propise u cestovnom saobracaju i saobracajnu kulturu;
posjeduje osnovna znanja iz integralnog prevoza;
poznaje osnovne zahtjeve prevoza i metode uskladištenja robe;
obavlja vodenje potrebne dokumentacije;
pravilno iskorištava gradevinske i pretovarne mašine uz vodenje evidencije;
posjeduje osnovna znanja o robi, tj. vrsti tereta s kojim radi;

TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

Varilac

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste u procesu zavarivanja;
racionalno i adekvatno upotrebljava pribore, uredaje i alate koji se koriste u procesu zavarivanja;
poznaje tehnologiju obrade i izvodi postupke zavarivanja (gasno zavarivanje i sjecenje, elektrolucno zavarivanje i sjecenje, elektrootporno zavarivanje i zavarivanje u atmosferi zaštitnog gasa );
pravilno odabire materijale za zavarivanje i tehnološke parametre za zavarivanje;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Geobušač

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:


 

Grafički tehničar

Nivo složenosti : IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

pravilno organizuje rad na radnom mjestu, kao i protokol ponašanja;
posjeduje razvijenu sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
sposoban je za pracenje novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
posjeduje izgradene navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
koristi informaticka znanja za izradu tehnicke i poslovne dokumentacije;
primjenjuje i prati medunarodne i državne standarde i norme;
služi se jednim svjetskim jezikom;
posjeduje osnovna znanja o demokratiji i sposoban je da se krece u evropskim okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti;
uspješno planira, priprema, organizuje i kontroliše rad u pogonu pripreme;
uspješno planira, priprema, organizuje i kontroliše rad u procesu izrade grafickih proizvoda;
uspješno planira, priprema, analizira i rješava probleme po pitanju likovnih i primijenjenih umjetnosti;
uspješno komunicira sa saradnicima i poslovnim partnerima;
uspješno rukuje racunarima i tehnološkim linijama za objedinjavanje sloga, ilustracije i formiranje stranica za izradu štamparske forme;
postavlja, vodi i kontroliše unose podataka u kompjuter;
poznaje rukovanje mašinama i tehnološkim linijama za preradu papira i ostalih grafickih usluga proizvoda, kartonaže i ambalaže, ukljucujuci numericko upravljanje mašinama;
uspješno priprema, izdaje i obraduje radne naloge, te priprema tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
poznaje razlicite forme i medije umjetnickog izražavanja i komuniciranja;
uspješno utvrduje norme rada, normative materijala i radi kalkulacije utroška;
vrši prijem i skladištenje grafickih materijala, skladištenje i opremu proizvoda, kao i ekspediciju grafickih proizvoda;
sposoban je da prima, prati i realizuje posao od narucioca;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice primjenjujuci higijensko-tehnicke, protivpožarne i druge mjere zaštite.

HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Kuhar

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje teorijska i prakticna znanja o sirovinama koje se koriste u kulinarstvu;
posjeduje teorijska i prakticna znanja o cuvanju i zaštiti sirovina koje se koriste u kulinarstvu;
sposoban za spremanje toplih i hladnih predjela: supa, corbi, riba, rakova, školjki, gotovih jela od svih vrsta mesa, jela po narudžbi, jela sa roštilja, poslastica, vocnih salata, kupova i sl.;
posjeduje teorijska i prakticna znanja o izradi receptura;
koristi kuhinju, kuhinjske uredaje i alate;
primjenjuje higijensko-tehnicke i druge mjere zaštita na radu i zaštite okolice;
pravilno upotrebljava sredstva za cišcenje i dezinfekciju;
sposoban da racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
sposoban za samostalan rad i rad u grupi.

Mehaničar

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poznaje princip rada i dijelove alatnih i industrijskih radnih mašina, hidroenergetskih postrojenja, rudarskih, gradevinskih, poljoprivrednih mašina, medicinske, laboratorijske i druge precizne opreme, termoenergetskih, hidroenergetskih i hidrotehnickih postrojenja i grijne i rashladne tehnike;
vrši opravke alatnih i industrijskih radnih mašina, hidroenergetskih postrojenja, rudarskih, gradevinskih, poljoprivrednih mašina, medicinske, laboratorijske i druge precizne opreme, termoenergetskih, hidroenergetskih i hidrotehnickih postrojenja i grijne i rashladne tehnike;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Tekstilni tehničar

Nivo složenosti : IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije

usvaja znanja neophodna za optimalno odvijanje tehnološkog procesa:
usvaja znanja zasnovana na savremenim tehnicko-tehnološkim dostignucima u preradi tekstilnih vlakana i proizvodnji tekstilnih materijala:
usvaja prakticna znanja u izradi odjevnih predmeta;
racionalno iskorištava sredstva rada i radne snage;
kontroliše rad mašina i proizvoda, poznaje mašinski park;
poznaje teorijske osnove procesa proizvodnje odjece;
razvija tehnicku kulturu ucenika i ukazuje na posljedice koje nastaju pri konfekcioniranju tekstila;
pravilno razumijeva i tumaci osnovne procese oplemenjivanja zasnovanih na savremenim dostignucima;
stice prakticna znanja izrade pletenina radi efikasne organizacije proizvodnje, kontrole tehnološkog procesa, kvaliteta rada i proizvoda;
poznaje mašine i uredaje u procesu izrade pletenina;
vlada prakticnim znanjima u procesu izrade tkanina, tehnologije predenja, ispitivanja tekstilnih materijala;
prati nove tehnologije i obrazovanje tokom rada;
posjeduje znanje o svim vrstama tekstilnih vlakana;
efikasno organizuje proizvodnju, kontrolu tehnološkog procesa i kvaliteta rada i proizvoda;
poznaje osnovne racunarske pripreme, osposobljava ucenike za korišcenje racunara u daljem obrazovanju.

Dimnjačar

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
racionalno koristi sredstva rada i vrijeme;
cisti dimovodne i ventilacione uredaje i kanale;
spaljuje i vadi cad iz dimovodnih objekata;
kontroliše vrste goriva, nacin loženja i uslove za dobro sagorijevanje;
provjerava ispravnost i funkcionisanje dimovodnih uredaja za loženje;
kontroliše aparate i puteve za protivpožarnu zaštitu;
pridržava se mjera higijensko-tehnicke zaštite na radu.

Fotograf

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
razvija sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
stice odnos prema opremi;
shvata potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
stice sposobnost za komunikaciju;
izgraduje navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
koristi informaticka znanja za izradu tehnicke i poslovne dokumentacije;
primjenjuje i prati medunarodne i državne standarde i norme;
služi se jednim svjetskim jezikom;
posjeduje osnovna znanja o demokratiji;
sposoban je da se krece u evropskim okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti;
poznaje osnovne pomocne fotografske tehnicko-tehnološke aparate i uredaje za analognu i digitalnu fotografiju (fotoaparati, skeneri, racunari, štampaci, rasvjetna tijela za enterijer i pomocni pribor, aparati za povecanje, procesori i pribor za obradu materijala, film i papir, mašine za obradu negativa i izradu pozitiva);
poznaje fotografisanje u enterijeru i eksterijeru sa raznim vrstama i tipovima fotoaparata i objektiva (kamere malog, srednjeg, velikog i specijalnog formata, objektivi: riblje oko, široki, normalni, teleobjektivi i zum objektivi);
poznaje negativske i pozitivske fotografske materijale i tehnološke postupke (filmovi svih vrsta i formata, hemikalije za obradu filmova i fotopapira, punjaci za štampace);
samostalno obraduje filmove i izraduje pozitive, sa završnom obradom za potrebe javne prezentacije;
poznaje organizaciju fotografske radnje, principe ekonomicnosti i rentabilnosti poslovanja (lokacija, oprema laboratorije i ateljea, instalacija, mjere zaštite na radu, higijenska zaštita, ekologija, troškovi poslovanja, obaveze iz domena radnih odnosa, poreza i doprinosa, finansijskog poslovanja);
posjeduje kulturu ophodenja sa korisnicima usluga i poslovnim partnerima, profesionalnu etiku i poslovni moral.
Strucne kvalifikacije: TRECI STEPEN (Opci ishodi ucenja)
da izgradi navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
da razvije sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
da stekne pravilan odnos prema opremi;
da shvati potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
da stekne sposobnosti za komunikaciju;
da izgradi navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
da zna koristiti tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
da je u stanju primijeniti informaticka znanja u struci;
da stekne prakticne sposobnosti da sastavi, mjeri, rukuje i koristi jednostavne sklopove, uredaje i mjerne instrumente;
da je u stanju primijeniti medunarodne i državne standarde i norme;
da poznaje demokratske principe i ljudska prava;
da posjeduje osnovna znanja o ekonomskom poslovanju.
Strucne kvalifikacije: CETVRTI STEPEN (Opci ishodi ucenja)
da izgradi navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
da razvije sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
da stekne pravilan odnos prema opremi;
da shvati potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
da stekne sposobnost za komunikaciju;
da izgradi navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
da koristi informaticka znanja za izradu i korištenje tehnicke i poslovne dokumentacije;
da je osposobljen da izraduje i koristi proizvodno-tehnicku dokumentaciju;
da koristi informaticka znanja u obavljanju poslova i radnih zadataka u domenu svog zanimanja;
da je u stanju primijeniti i pratiti medunarodne i državne standarde i norme;
da stekne prakticne sposobnosti da sastavi, mjeri, rukuje i koristi sklopove, uredaje i mjerne instrumente;
da vrši pripremu proizvodnje (normiranje, planiranje, lansiranje i tehnologiju montaže);
da se služi jednim svjetskim jezikom;
da poznaje demokratske principe i ljudska prava;
da je sposoban da se krece u evropskim okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti;
da posjeduje osnovna znanja o ekonomskom poslovanju;
da planira i priprema periodicni remont;
da vrši nadzor i vodi evidenciju rada.
Izborno podrucje: elektronike i automatike
Struka:

Hemijski operater

Nivo složenosti : III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

organizuje rad na radnom mjestu;
posjeduje sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
posjeduje pravilan odnos prema opremi;
shvata potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
posjeduje izgradene navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
koristi tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
primjenjuje informaticka znanja;
posjeduje prakticne-manuelne sposobnosti da sastavi, mjeri, rukuje i koristi sklopove, uredaje i mjerne instrumente;
primjenjuje medunarodne i državne standarde i norme;
vodi tehnološke procese u proizvodnji;
vrši doziranje komponenti, regulaciju tehnoloških parametara proizvodnje i sl.;
priprema sirovine;
vrši kontrolu sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
vrši mehanicku i hemijsku pripremu površina za nanošenje prevlaka;
rukuje aparatima, uredajima i rucnim alatima u tehnološkom procesu proizvodnje;
vrši poluautomatski i automatski proces galvanizacije;
izraduje proizvode od gume, odnosno radi presovanje i vulkanizaciju proizvoda u hidraulicnim presama i autoklavima;
vrši mehanicku i tehnicku obradu ravnog stakla kao i obradu stakla svim metodama rada (puhanjem, valjanjem, presovanjem i sl.);
izraduje profile, vrši konfekcioniranje i obradu proizvoda rezanjem, brušenjem, kao i galanterijske radove;
izraduje proizvode od plasticnih masa preradom polimera u plasticne mase (proizvodi cijevi, profile, pjenaste plasticne mase, armirane plasticne mase i sl.);
održava i podešava mašine za proizvodnju;
oblikuje keramicke proizvode, vrši površinsku obradu plasticnih masa, vrši doradu i obradu predmeta od stakla, priprema i oblikuje masu za proizvodnju gradevinskih materijala (opeka, crijepa, cijevi, keramickih plocica i sl.);
izvodi glaziranje, sušenje i pecenje proizvoda u industriji gradevinskih materijala;
obavlja ambalažiranje, pakovanje i skladištenje proizvoda od gume, keramike, plastike, stakla i sl.;
opslužuje tehnološki proces proizvodnje ogledala termoizolacionog, kaljenog i slojevitog sigurnosnog stakla;
obavlja kontrolu sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
poznaje i primjenjuje sve važece propise zaštite okolice, licne zaštite, protivpožarne zaštite i druge mjere zaštite.

Kovač

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste pri mašinskoj i rucnoj obradi kovanjem;
poznaje i adekvatno koristi peci za zagrijavanje metala;
racionalno i adekvatno upotrebljava alate za kovanje, stezanje i kontrolu kvaliteta;
poznaje tehnologiju obrade kovanjem i rukuje presama, i alatima i priborima za mašinsko i rucno kovanje;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Kožarski tehničar

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje znanje o preradi kože i krzna i izradi obuce, kožne galanterije i konfekcije od kože i krzna;
poznaje širok asortiman proizvoda u kožarskoj industriji;
vodi racuna o znacaju pripreme rada i razrade tehnološkog procesa izrade obuce, kožne galanterije i konfekcije od kože i krzna;
shvata znacaj izbora materijala koji nalazi prakticnu primjenu u zavisnosti od vrste i konstrukcije proizvoda;
poznaje nacin rukovanja mašinama, aparatima i uredajima i njihovog održavanja;
vrši laboratorijske kontrole, kontrole procesa rada i završne kontrole kvaliteta i kvantiteta saglasno sa važecim medunarodnim i državnim standardima;
radi na razvijanju samostalnog kreativnog istraživanja u izradi modela;
posjeduje osjecaj za estetske vrijednosti;
razvija kreativne sposobnosti za oblikovanje i konstruisanje prototipa proizvoda;
usvaja znanja za tehnicko prikazivanje predmeta i konstrukcije predmeta tehnickim crtežima;
usvaja znanja o skiciranju predmeta, prenošenju dimenzija iz žurnala i pracenju modnih kretanja u odnosu na oblik, velicinu, materijal i boju;
vlada znanjem i vještinom u izradi tehnicke dokumentacije, konstrukcije šablona, alata i kalupa od cije preciznosti zavisi kvalitet proizvoda;
u stanju je primijeniti informaticka znanja;
shvata potrebu pracenja i primjene novih informatickih tehnologija kao i znacaj permanentnog obrazovanja;
razvija samostalni rad i rad u grupi;
poznaje mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine.

MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Automehaničar

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poznaje princip rada i dijelove motora sa unutrašnjim sagorijevanjem;
poznaje princip rada i dijelove transmisionog i kocionog sistema i sistema za upravljanje vozilom;
racionalno i adekvatno upotrebljava pribore i uredaje za montažu, demontažu i uredaje za testiranje;
vrši montažu, demontažu i otklanjanje kvarova drumskih vozila;
racionalno i adekvatno upotrebljava odgovarajuce rezne, stezne i mjerne alate;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Oglasi za posao za ovo zanimanje/zvanje:: 

Mašinski tehničar

Nivo složenosti:četverogodišnja stručna škola
Stručne kvalifikacije:
planira, priprema, organizuje i kontroliše rad pojedinca, grupe, odjeljenja ili proizvodne jedinice obrade metala;
vodi računa o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
komunicira sa saradnicima i poslovnim partnerima, uz poštovanje principa poslovne kulture;
priprema tehničku i drugu poslovnu dokumentaciju i u vezi s tim posjeduje i odgovarajucu informaticku pismenost;
poštuje principe estetike u oblikovanju prizvoda od metala; konstruiše manje složene alate i pribore, metalne konstrukcije, mašinske dijelove i metalne proizvode široke potrošnje;
vrši tehnološku razradu manje složenih alata i pribora, metalnih konstrukcija, mašinskih dijelova i metalnih proizvoda široke potrošnje obradom rezanjem, deformacijom, odvajanjem i spajanjem;
poznaje principe rada motora i motornih vozila, hidroenergetskih i termoenergetskih postrojenja;
odreduje manje složene tehnološke postupke u proizvodnji i održavanju motora i motornih vozila;
odreduje manje složene tehnološke postupke u proizvodnji i održavanju energetskih postrojenja;
poznaje principe rada i primjenu uredaja procesne tehnike; odreduje manje složene tehnološke postupke u proizvodnji i održavanju uredaja procesne tehnike;
stara se o striktnom provodenju planiranog tehnološkog procesa pri izradi proizvoda u mašinstvu;
vrši kontrolu kvaliteta proizvoda; vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

 
 Pogledajte listu oglasa za posao za ovo zanimanje ili njemu sličnih objavljenih na  portalu www.posao.ba
 

 

Metalurški tehničar

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:


 

Poslovno - pravni tehničar

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje osnovne norme u poslovnoj korespondenciji, poduzetništvu, menadžmentu, knjigovodstvu, finansijama, bankarstvu i poslovnom pravu;
osposobljen za poslove u opcim i strucnim službama organa uprave i lokalne samouprave;
obavlja administrativne poslove;
komunicira sa strankama;
komunicira sa bankama;
radi na poslovima iz podrucja radnih odnosa;
izraduje razne evidencije i statisticke podatke;
piše rješenja i odluke;
radi na ovjerama potpisa, rukopisa i prijepisa;
posjeduje osnovna znanja jednog svjetskog jezika na nivou razmjene informacija iz kancelarijsko-administrativno-pravnih poslova;
obraduje poštu i radi na racunaru;
sposoban je za pracenje i usvajanje ekonomskih, poslovnih i pravnih znanja iz poduzetništva, racunovodstva, menadžmenta, finansija, bankarstva i poslovnog prava;
spreman za pracenje naprednog, elasticnog i visokokvalitetnog sistema obrazovanja i obuke;
znanjem, izgledom i ponašanjem predstavlja ustanovu, preduzece ili firmu i pridonosi boljem poslovnom uspjehu;
sposoban je za samostalan rad i rad u grupi;
spreman je na stalno usavršavanje, odnosno permanentno obrazovanje;
u poslu je tacan, ažuran, snalažljiv i posebno odgovoran.

Rudar

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:


 

Tehničar PTT saobraćaja

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola
 
Stručne kvalifikacije:
 

Farmaceutski tehničar

Nivo složenosti: IV stepen, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje znanje neophodno za obavljanje poslova farmaceutskog tehnicara i prvenstveno je educiran za rad u javnoj apoteci;
osposobljen je za rad u bolnickoj apoteci;
može da radi u tvornici gotovih farmaceutskih preparata;
može da radi u tvornici koja se bavi proizvodnjom lijekova biljnih preparata;

Geološki tehničar

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:


 

PTT manipulant

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

vrši preuzimanje, usmjeravanje i otpremanje knjižnih i obicnih pismonosnih pošiljaka, novina i casopisa;
sacinjava zakljucke;
vrši sortiranje i distribuciju poštanskih vreca;
vrši razmjenu i pratnju direktnih zakljucaka i pošiljaka;
vrši otvaranje i zatvaranje vreca;
vrši usmjeravanje pošiljaka u unutrašnjem transportu;
vrši otvaranje i zatvaranje uvoznih i izvoznih pošiljaka i podnošenje istih na carinski pregled;
priprema isprave za poštansko-carinsko posredovanje;
vrši razmjenu i pratnju direktnih zakljucaka i pošiljaka;
vrši poslove pripreme za dostavu svih vrsta pismonosnih pošiljaka, telefonskih racuna, telegrama i telefonskih pozivnica, te isplatu novcanih dokumenata na datum;
vrši naplatu RTV pretplate i druge naplate iz ugovorenih obaveza;
na širem i najširem dostavnom podrucju prima od korisnika obicne i preporucene pošiljke, uputnice i uplatnice, telegrame i pakete do 2 kg, prodaje poštanske marke i vrijednosnice;
vrši pražnjenje poštanskih kovcežica.

Prerađivač mlijeka

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 


 

Proizvođač primarnih proizvoda od drveta

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 

Rukovalac rudarskom mehanizacijom

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:


 

Tehničar željezničkog saobraćaja

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

upoznat je sa opcim i posebnim poslovima saobracajne službe;
obavlja poslove operativne službe i upravljanja saobracajem;
poznaje opce pojmove o vucnim vozilima, vrsti sredstava, snazi i nacinu obilježavanja;
poznaje propise o upotrebi kola u željeznickom saobracaju;
poznaje tehnicki kapacitet pruge i pružnih postrojenja;
poznaje poslove pomocnika mašinovode;
poznaje poslove nadziranja rada skretnicara;
poznaje poslove manevarskog osoblja;
poznaje poslove pregledaca kola;
poznaje poslove održavanja vozova;
poznaje poslove tehnickog mehanizovanja vucnih vozila;
obavlja poslove mašinovode;
poznaje poslove tehnickih opravki i održavanja kola, a narocito uredaja za osvjetljenje i grijanje;
poznaje poslove pregledaca kola;
poznaje poslove organizacije željeznickog saobracaja;
poznaje poslove otpravnika vozova;
poznaje vucna i vucena postrojenja, sredstva osiguranja, pružne SS uredaje;
poznaje propise telekomunikacija, transportno-komercijalne propise;
poznaje direktna i kursna kola u unutrašnjem i medunarodnom saobracaju, osvjetljavanje, grijanje i opremanje kola za prevoz putnika;
poznaje držanje i ponašanje konduktera;
obilježava kola znacima sopstvenosti, serijama, podserijama i ostalim oznakama;
poznaje vrste stanica sa podjelom kolske službe;
narucuje, dostavlja i otkazuje kola;
poznaje odredbe o manipulisanju pri prevozu putnika i prtljaga u unutrašnjem i medunarodnom saobracaju;
poznaje opce tarifske odredbe o prevozu stvari;
poznaje nacin utovara i opterecenje kola;
poznaje vodenje kolskih evidencija.

Tesar - polagač obloga

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje redoslijed radnji u procesu tesarskih i oblagackih poslova;
poznaje sve faze u procesu rada;
poznaje rad u grupama, saradnju tokom rada i medusobnu ovisnost svih sudionika u izgradnji objekta;
razumije elemente i tehnicko izražavanje crtežom u datim razmjerima;
poznaje vrste objekta kao finalnog proizvoda u gradevinarstvu;
poznaje potrebne gradevinske sirovine i nacin njihove primjene;
poznaje mehanicka svojstva gradevinskog materijala;
koristi savremene metode u procesu rada;
poznaje konstruktivne elemente objekata i njihove funkcije u samom objektu;
izraduje razne vrste tesarskih veza;
koristi drvene i metalne spojeve te razna ljepila i lijepljene spojeve;
izraduje prirucne drvene sklopove i oplate;
izraduje konstruktivne drvene elemente za krovove;
priprema podloge za obloge;
obavlja podopolagacke radove (kamen, ploce, opeka) u objektima i izvan njih;
izraduje podloge za podove u objektima;
postavlja drvene podove (brodski pod, parket i dr.);
postavlja tkane podne podloge (tepisoni, itisoni i dr.);
postavlja vinil-azbestne podove;
održava i renovira starije podove;
uocava posljedice nastale zbog nestrucno izvedenih radnji;
poznaje mašine i alatke za obavljanje odredenih radova;
brine se o pravilnom korištenju sirovina i uštedi materijala;
pravilno i stalno održava mašine i alatke;
vodi brigu o štednji energije i zaštiti okolice.

Trgovac

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

stice teorijske, prakticne, opce i licne kvalifikacije iz oblasti trgovine;
prakticno primjenjuje stecena znanja i na taj nacin jaca vezu izmedu tržišta rada i obrazovnog sistema;
priprema se za mijenjanje zanimanja i specijalizaciju i osposobljava se za permanentno obrazovanje;
poznaje i pridržava se nacela standarda kvaliteta;
poznaje deklaraciju, marku proizvoda, ambalažu, pakovanje, skladištenje i transport robe;
poznaje sastav, hranljive vrijednosti i nacine konzervisanja prehrambenih proizvoda, namirnica biljnog i životinjskog porijekla, pica i sredstava za uživanje;
poznaje tekstilnu i kožarsku robu, prizvode hemijske industrije, plasticne mase i gumu, vještacka dubriva i pesticide;
stice odredena znanja o organizaciji prodavnice, maloprodaji i veleprodaji, instrumentima za mjerenje i tehnickim uredajima u prodavnici;
razlikuje ulogu i profil prodavca u razlicitim tipovima prodavnica;
ovladava tehnikom neposredne prodaje robe, nacinom placanja, blagajnickom dokumentacijom, snabdijevanjem prodavnice robom, formiranjem maloprodajnih cijena, poslovnom korespondencijom;
prati propise u trgovini i upoznaje se sa postupkom inventarisanja i kontrole u prodavnici;
stice znanja o funkcijama, podjeli i strukturi trgovine, trgovinskoj mreži na veliko i na malo, tržištu i trgovini;
samostalno izraduje kalkulaciju cijene trgovinske robe;
stice vještine iz oblasti racunarskih sistema i racunarskih komunikacija;
stice licne i društvene kvalifikacije: komunikacija, poslovna kultura, timski rad, fleksibilnost, saradnja, odgovornost.

Trgovački tehničar

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

putem modernog, fleksibilnog i visokokvalitetnog strucno-teorijskog i prakticnog sistema obrazovanja i obuke, kao i opcih i licnih kvalifikacija uspješno odgovara potrebama tržišta rada;
stice znanja iz oblasti robne proizvodnje, funkcija novca, akumulacije, plasmana kapitala;
procjenjuje znacaj knjigovodstvene evidencije u evidentiranju poslovnih dogadaja i knjigovodstveno prati poslovanje trgovinskog preduzeca;
izraduje kalkulaciju nabavne i prodajne cijene robe;
stice znanja o potrošackim kreditima, kamatama, uvozu i izvozu robe;
poznaje organizaciju rada trgovinskog preduzeca, principe poslovanja, nacine iskazivanja i raspodjelu rezultata poslovanja u trgovini;
vlada tehnikom neposredne prodaje robe u razlicitim tipovima prodavnica;
objašnjava i analizira nastanak i razvoj marketinga, istraživanje tržišta, instrumente marketing-miksa;
stice neophodna znanja iz oblasti poslovnog prava;
stice i primjenjuje znanja iz oblasti informacione tehnologije – obrada teksta i tabela, graficko predstavljanje podataka, izrada i korišcenje baze podataka;
znanje steceno u struci koristi za prihvatanje novih tehnologija i permanentnog obrazovanja;
razvija sposobnost kulture izražavanja i komunikacije na maternjem i stranom jeziku, te stice ekološku kulturu;
stice licne i društvene kvalifikacije: komunikativnost, poslovna kultura, timski rad, fleksibilnost, saradnja, odgovornost, rješavanje problema, kreativnost na poslu.

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Voćar - vinogradar

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:


 

Limar

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poštuje principe estetike u oblikovanju proizvoda od metala;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste za izradu limarije i materijala za njihovu površinsku zaštitu;
adekvatno i racionalno upotrebljava odgovarajuce stezne, rezne i mjerne alate;
poznaje tehnologiju i vrši montažu gradevinske limarije;
vrši montažu i demontažu dijelova školjke automobila;
poznaje tehnologiju i vrši lemljenje i zavarivanje limova;
popravlja oštecene dijelove školjke automobila, izvodi pripremu za lakiranje i lakira;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Stolar

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema i izvodi rad i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
rukuje klasičnim ili numerički upravljanim mašinama za obradu masiva, furnira i ploča, građevinske stolarije i enterijera;
uz odgovarajuću specijalizaciju može obavljati poslove izrade muzičkih instrumenata;
vrši površinsku obradu drveta pri proizvodnji namještaja, građevinske stolarije i enterijera;
vrši montažu namještaja za domačinstvo, poslovne i javne objekte, ugradnju elemenata enterijera, građevinske stolarije (vrata, prozora, obloga, stepeništa, elemenata montažnih kuća);
izvodi radove popravke i održavanja namještaja, enterijera i građevinske stolarije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
poštuje principe estetike i oblikovanja proizvoda od drveta i posjeduje osnovna znanja o stilovima namještaja;
sposoban je da radi samostalno i u grupi;
poznaje i pridržava se odredbi i načela standarda kvaliteta;
vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Oglasi za posao za ovo zanimanje/zvanje:: 

Tapetar - dekorater

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
vrši obradu elemenata i montažu tapetarskih ramova;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale za tapecirane proizvode;
kroji sintetske pjenaste materijale i kroji i šije tkanine i sl.;
poznaje tehnologiju tapetarstva i rukuje mašinama i uređajima za tapeciranje;
montira tapecirani namještaj za domačinstvo, poslovne i javne objekte;
izvodi radove popravke, renoviranja, restauracije tapeciranog namještaja;
priprema dnevne izvještaje o priozvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i načela standarda kvaliteta;
vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice, u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Oglasi za posao za ovo zanimanje/zvanje:: 

Valjaoničar

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:


 

Graditelj i restaurator muzičkih instrumenata

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

osposobljen je za samostalan rad na gradnji i restauraciji muzickih instrumenata; poznaje karakteristike dvaju ili više instrumenata; svira najmanje dva muzicka instrumenta; poznaje historijski razvoj gradnje instrumenata; posjeduje vještine izrade instrumenata; reparira muzicke instrumente prema specificnostima konstrukcije i nacina proizvodnje tona; osposobljen je za samostalan rad na temperiranju instrumenata; posjeduje sposobnost komuniciranja i prilagodavanja novim tehnologijama; prati potrebnu literaturu i trendove u muzickoj literaturi; osposobljen je za primjenu novih tehnologija, promjenu zanimanja kao i permanentno obrazovanje; strucna znanja primjenjuje u praksi; vodi racuna o licnoj zaštiti kao i zaštiti okolice.

Veterinarski tehničar

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:


 

ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Šumarski tehničar

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna školaStručne kvalifikacije:

Oglasi za posao za ovo zanimanje/zvanje:: 

OSTALE DJELATNOSTI

Prehrambeni proizvođač

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 


 

Tehničar za obradu drveta

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, organizuje i kontroliše rad pojedinaca, grupe, odjeljenja ili proizvodne jedinice za primarnu ili finalnu obradu drveta;
vodi računa o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
komunicira sa saradnicima i poslovnim partnerima uz poštovanje principa poslovne kulture;
priprema tehničku i drugu poslovnu dokumentaciju i s tim u vezi posjeduje i odgovarajuću informatičku pismenost;
poštuje principe estetike i oblikovanja proizvoda od drveta;
vrši detaljnu konstruktivnu i tehnološku razradu namještaja i građevinske stolarije;
stara se o striktnom provođenju planiranog tehnološkog procesa pri proizvodnji koja se organizuje;
postavlja režime, vodi i kontroliše proces sušenja i parenja drveta i proces hemijske zaštite drveta;
poznaje rukovanje višezahtjevnim mašinama i tehnološkim linijama za obradu drveta ( uključujući i numerički upravljane mašine);
utvrđuje norme rada, normative materijala i radi kalkulacije po proizvodima i fazama rada;
priprema, izdaje i obrađuje radne naloge i ostalu prateću tehničku dokumentaciju za potrebe proizvodnje;
vrši prijem i skladištenje materijala i prijem, skladištenje i otpremu proizvoda;
vrši laboratorijske kontrole, kontrolu procesa rada i završnu kontrolu kvaliteta, saglasno važećim standardima;
vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice, u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

ZDRAVSTVO

Cvjećar - vrtlar

Stepen složenosti: III stručna škola

Stručne kvalifikacije:


 

Kozmetički tehničar

Nivo složenosti : IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije

izgraduje navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
razvija sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
stice pravilan odnos prema opremi;
shvata potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
stice sposobnosti za komunikaciju;
izgraduje navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
koristi informaticka znanja za izradu tehnicke i poslovne dokumentacije;
primjenjuje i prati medunarodne i državne standarde i norme;
služi se jednim svjetskim jezikom;
posjeduje osnovna znanja o demokratiji;
sposoban je da se krece u evropskim okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti;
vrši prijem stranaka i dogovara termine dolaska i vrste usluge (pregled lica, dijagnoza kože i otvaranje uslužnog kartona);
vrši kozmeticke tretmane (lica, vrata, dekoltea);
poznaje i izvodi masažu tijela rucno i uz upotrebu aparata, te izvodenje cišcenja kože aparatima i rucno;
vrši pripremu i aplikaciju fitoterapije, maske i pakovanja;
poznaje i pravilno primjenjuje kozmeticke tretmane (kao što su celulit i mršavljenje, hladno-topla depilacija, solarij za suncanje i dr.);
vrši pedikiranje i manikiranje uz pravilnu primjenu aparata i pribora za rad (lampa za nadogradnju noktiju – gel metoda, pedikir i manikir aparat);
vrši uljepšavanje i estetsko dotjerivanje kože (sklad boja za šminkanje, prakticna tehnika šminkanja, korekcija lica, pravilan izbor dekorativne kozmetike);
prakticno primjenjuje i izvodi elektroterapijske procedure (jonoforeza, elektrodepilacija, dezinkrustacija);
pravilno provodi dezinfekciju i sterilizaciju alata i pribora.

Medicinski tehničar

Nivo složenosti: IV stepen, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije

uspješno pruža zdravstvenu njegu u opcim i specijalnim bolnicama, poliklinikama i klinickim ustanovama; osposobljen za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa aspekta preventivne, kurativne i rehabilitacijske medicine; osposobljen za rad u klubovima za masovne hronicne i nezarazne bolesti i bolesti ovisnosti; osposobljen za rad u domovima za napuštenu djecu i djecu sa specijalnim potrebama; osposobljen za rad u domovima za stara i iznemogla lica; osposobljen za rad u institucijama za zdravstveno-socijalnu zaštitu osjetljivih populacionih grupa; uspješan u radu u humanitarnim ustanovama i organizacijama (Crveni krst, Caritas, Crveni polumjesec, Ljekari bez granica, Ljekari svijeta);

Zubno - stomatološki tehničar

Nivo složenosti: IV stepen, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije

osposobljen je za izradu radnih modela;
izraduje individualne kašike;
izraduje zagrižajne šablone;
izraduje sve fiksne nadoknade;
izraduje mobilne nadoknade;
fiksira modele u artikulatore;
može da izraduje mobilne ortodontske aparate;
priprema stomatološku ordinaciju i hiruršku salu za rad;
uspješno komunicira s pacijentima i priprema ih za stomatološke intervencije;

Šumar

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

komunicira sa saradnicima i poslovnim partnerima uz poštovanje principa poslovne kulture;
poznaje i uspješno primjenjuje računarsku tehniku i odgovarajuće softvere koji se koriste u šumarskoj praksi;
priprema, izdaje i obrađuje sve dokumente sa kojima po prirodi posla dolazi u dodir;
organizuje i rukovodi poslovima podizanja i njege novih zasada i kultura;
vodi i kontroliše poslove manipulacije sporednim šumskim proizvodima;
poznaje metode i načine podizanja, manipulacije i njege šumskih sastojina sa aspekta šumarske nauke i etike;
poznaje metode i načine kalkulacije vezane za poslove taksacije i doznake, kao i manipulacije sa drvenom masom i šumskim sortimentima;
organizuje, rukovodi i svakodnevno kontroliše poslove i zadatke vezane za primjenu i sprovođenje mjera zaštite šuma;
poznaje način rada, glavne dijelove i načine održavanja i korištenja SUS motora;
osposobljen je da rukuje mašinama, uređajima i opremom koja se koristi u iskorištavanju šuma;
poznaje načine pripreme, rukovanja i održavanja motornih testera;
poznaje načine i tehnike obaranja (sjećenja) dubećih stabala u raznim stanišnim i klimatskim uslovima, kao i načine i tehnike obrade oborenog stabla i drvnih sortimenata;
poznaje način i metode konstrukcije, proračuna kapaciteta, načina održavanja, transporta drvnih sortimenata žičarama, kao i rukovanje žičarama;
osposobljen je za rukovodenje svim aktivnostima vezanim za zaštitu lovnog područja, kao i divljači koja se nalazi u lovištu;
organizuje i kontroliše brojno i zdravstveno stanje divljači, vrijeme, mjesto i način ishrane divljači, kao i zaštitu flore i faune lovišta;
kontroliše prisustvo, namjere i postupke stranih lica u šumi (izletnika, lovokradica, drvokradica i dr.);
sprovodi sve mjere zaštite šumskog fonda;
poznaje zakonske propise iz svoje nadležnosti.

Akušersko - ginekološki tehničar

Nivo složenosti: IV stepen, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

uspješno prepoznaje osnovne pojmove oblika, grade i pojedinih organa, tkiva, sistema i organizama u cjelini;

Ekološki tehničar

Nivo složenosti : IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije

kontroliše korištenje i rad sa štetnim i otpadnim materijama;
poznaje tehnologiju odlaganja, skladištenja i reciklaže otpadnih materija;
uzorkuje otpadne materije za laboratorijske analize;
priprema uzorke, reagense, pribor i aparature za rad u laboratorijama;
priprema i izvodi kvalitativne i kvantitativne hemijske analize otpadnih materija prema datoj metodologiji, a pod kontrolom odgovarajuceg strucnjaka-specijalista;
vrši analizu zagadenosti životne sredine (vazduha, zemlje i vode);
uvodi i prati metode i postupke za zaštitu životne sredine;
prati nove tehnologije i nacin njihove primjene;
koristi informaticka znanja za izradu i korištenje tehnicke i poslovne dokumentacije;
vodi laboratorijsku administraciju;
prati i primjenjuje medunarodne i državne standarde i norme iz oblasti zaštite životne sredine.

Ekonomski tehničar

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

osposobljen za obavljanje složenih poslova i radnih zadataka na organizaciji rada pri vodenju svih vrsta knjigovodstvenih i komercijalnih poslova;
odgovara strucnim zahtjevima i svim potrebama iz oblasti komercijalnih i statisticko-analitickih poslova, te poslovima i pravnim znanjima iz oblasti korespondencije, preduzetništva, poslovnog prava, menadžmenta, finansija, statistike, privredne matematike;
vrši provjeru kvaliteta i kvantiteta roba;
samostalno obavlja bankarske poslove i popunjava razne obrasce i tabele;
osposobljen je za rad na mašinama, kompjuterima i drugim pomagalima koja se koriste u praksi, kao i za prihvatanje novih tehnologija, sa ciljem uspješnog ulaska u evropske integracije i prihvatanja evropskih standarda;
posjeduje sposobnosti komuniciranja i kulture izražavanja na maternjem i stranim jezicima, kao i sposobnost sastavljanja poslovnih pisama;
osposobljen je za prilagodavanje zahtjevima tržišne privrede i demokratije, te za mijenjanje zanimanja i permanentno obrazovanje;
posjeduje organizacione sposobnosti i spreman je za timski rad u kome dokazuje fleksibilnost, saradnju, kreativnost, samokriticnost i sposobnost rješavanja problema;
stecena znanja primjenjuje u praksi, te vodi racuna o zaštiti na radu, kao i o zaštiti okolice.

Frizer

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije

izgraduje navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
razvija sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
stice pravilan odnos prema opremi;
shvata potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
stice sposobnost za komunikaciju;
izgraduje navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
koristi tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
primjenjuje informaticka znanja;
stice prakticne-manuelne sposobnosti da sastavi, mjeri, rukuje i koristi sklopove, uredaje i mjerne instrumente;
primjenjuje medunarodne i državne standarde i norme;
rukuje aparatima, priborom, alatom i instrumentima;
pregleda vlasište i dogovara o frizerskoj usluzi;
pere i njeguje kosu;
skracuje i oblikuje kosu, klasicno i moderno;
predlaže izbor boje, te priprema i nanosi boju uz upotrebu aparata za upravljanje procesa;
obavlja sve vrste preparacije kose;
kvalitetno vrši šatiranje i nijansiranje kose;
njeguje lice muškaraca, brijanje i izbrijavanje;
skracuje, oblikuje i boji bradu i brkove;
brije i izbrijava bradu i glavu:
izraduje klasicne i moderne frizure;
estetski oblikuje frizuru prema licu;
prakticno i estetski oblikuje dnevne, koktel, vecernje i fantazije frizure;
upotrebljava ukrasne predmete;
vlada tehnikom nanošenja laka i laka za šatiranje kose.

Mesar

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 


 

Pekar

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:


 

Turistički tehničar

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

vrši poslove na neposrednom primanju gostiju i rezervacija;
vodi, kompletira i odlaže dokumentaciju;
vodi korespondenciju;
distribuira pošiljke i daje obavijesti;
vodi indekse, recepcijske ploce i hotelski dnevnik;
vrši otkup stranih sredstava placanja;
fakturiše i naplacuje pružene usluge;
vrši posredovanje, prijem i predaju telefonskih i teleks poruka i razgovora;
vrši prodaju gotovih turistickih aranžmana po zahtjevu;
vrši koncipiranje programa izleta;
prikuplja turisticke podatke i obraduje pozicije;
ispisuje potrebnu dokumentaciju;
izraduje kalkulacije;
koordinira rad turistickih i ugostiteljskih organizacija i službi.

Poslovni sekretar / tajnik

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

ispunjava zahtjeve modernog, fleksibilnog i visokokvalitetnog sistema obrazovanja i obuke;
uspješno korespondira izmedu tržišta rada i obrazovnog sistema te ispunjava zahtjeve obrazovnog sistema da dâ «odgovor» na potrebe tržišta rada, odnosno da osigura potrebnu radnu snagu i podrži privredni razvoj;
ispunjava zahtjeve tržišne privrede i principe demokratije, te primjene nove informaticke tehnologije;
osposobljen za obrazovanje tokom cijelog života i omogucavanje adekvatne pripreme za mijenjanje zanimanja i specijalizaciju;
osposobljen za prihvatanje novih tehnologija, sa ciljem ulaska u evropske integracije i prihvatanja svjetskih standarda;
pripravan je za sticanje strucnih, teorijskih i prakticnih, opcih, licnih i društvenih kvalifikacija;
vlada aktuelnim ekonomskim, poslovnim i pravnim znanjima iz poslovne korespondencije, preduzetništva, menadžmenta, knjigovodstva, poslovnog prava, statistike, privredne matematike;
prakticno primjenjuje znanja stecena u strucnoj teoriji;
razvija sposobnosti kulture izražavanja i komunikacije na maternjem i stranim jezicima, kao i prepoznavanja i korišcenja savremene informacione tehnologije, matematickih i ekoloških znanja;
pripravan je za razvoj licnih i društvenih kvalifikacija: timski rad, fleksibilnost, samokriticnost i kriticnost, saradnju, rjecitost, rješavanje problema i kreativnost u poslu.

GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

Tehničar za mehatroniku

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje, održava i popravlja složenu opremu i sisteme u bilo kojoj djelatnosti (uredskoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehnickim proizvodnim procesima, mjernoj opremi itd.);
poznaje i projektuje automatske mašine, naprave i alate (alatnice, tehnologije, inžinjering) te jednostavne sisteme opreme, kao i dogradnju postojece opreme i sistema;
poznaje i radi na kompleksnoj opremi i sistemima;
poznaje i vrši nadzor nad vodenjem složenih procesa u pogonima;
poznaje i vrši servisiranje kompleksnih sistema i opreme;
poznaje principe mjerenja i mjerne uredaje, te ih koristiti u praksi;
poznaje senzore za razlicite zahtjeve i uslove rada, te nacin na koji rade senzori i njihove karakteristike;
poznaje principe upravljanja, rad na racunaru, te zna unijeti i pokrenuti programe, otkloniti nastale greške i programski realizirati dodatne zahtjeve procesa;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
pojedini profili ovog zanimanja mogu biti usmjereni dodatno prema uredskoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehnickim proizvodnim procesima, mjernoj opremi itd.

EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA

Elektroničar - mehaničar

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje elektrotehnicke materijale, elektricne i elektronske komponente i sklopove,
poznaje osnovna impulsna kola i osnovna integrisana kola,
vrši montažu, ispitivanje i kontrolu, puštanje u rad, rukovanje i održavanje elektronske; racunarske i telekomunikacione opreme i uredaja,
posjeduje osnovna znanja o prijenosu informacija,
posjeduje osnovna znanja o racunarskim i telekomunikacionim sistemima i uredajima.

Krojač

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje teorijska i prakticna znanja o tekstilnim vlaknima i tekstilnim sirovinama;
može da rukuje raznim mašinama koje se koriste u tekstilnoj industriji i uslužnim djelatnostima;
poznaje osnovne elektromašinske elemente rada mašina u tekstilnoj industriji;
posjeduje znanja o osnovnim ekonomskim zakonitostima, organizacionim oblicima proizvodnje i podjeli rada u tekstilnoj industriji;
poznaje glavne proizvodne tehnologije zastupljene u proizvodnji tekstila;
posjeduje tehnološka znanja potrebna za sticanje vještina i navika potrebnih za izradu odjece na industrijski i zanatski nacin;
upotrebljava mašine, alate i pribor za obradu i izradu predmeta u tekstilstvu;
kreira osnovne modele, konstruiše nacrte i izvede sve operacije tehnološkog procesa;
sposoban za samostalan rad i rad u grupi;
posjeduje osnovnu racunarsku pismenost u struci.

Poljoprivredni tehničar

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 


 

Autoelektričar

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje elektrotehnicke materijale, elektricne i elektronske komponente i sklopove;
posjeduje osnovna znanja za montažu, ispitivanje i kontrolu, puštanje u rad, rukovanje i održavanje elektricnih uredaja i instalacija na motornim drumskim vozilima;
poznaje principe rada elektronskih uredaja primijenjene elektronike u drumskim vozilima;
koristi racunar u detekciji i dijagnostici kvara;
vrši ispitivanje i održavanje akumulatora.

Aviotehničar

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

obavlja složene poslove i zadatke prijema i otpreme aviona;
vodi kontrolni list dispecera;
vodi podatke o polijetanju i slijetanju aviona i dostavlja ih zainteresovanim službama;
održava veze izmedu aerodromskih službi i posade aviona za polijetanje i prenosi ih aerodromskim službama;
vrši nadzor nad utovarom i istovarom robe, prtljaga i pošte;
nadzire raspored tereta, prtljaga i putnika u avionu radi zaštite i sigurnosti vazdušnog saobracaja;
priprema dokumentaciju o balansiranju i opterecenju aviona;
vrši raspored prispjele pošte i dokumenata;
saraduje sa policijom, carinom, skladištem i dostavlja im potrebne dokumente;
vrši prijem i otpremu dopisa o kretanju aviona prema propisima o upotrebi sredstava veza, obracun teksta, preuzima narudžbe i sl.

GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA

Građevinarski tehničar

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje redoslijed radnji u procesu izgradnje objekta;
poznaje sve faze rada u procesu izgradnje objekta;
poznaje rad u grupama, saradnju tokom rada i medusobnu ovisnost svih sudionika u izgradnji objekta;
poznaje elemente i vrši tehnicko izražavanje crtežom u datim razmjerima;
poznaje graficko predstavljanje gradevinskog objekta u projekcijama te oznake gradevinskih elemenata, materijala, opreme i instalacija;
tumaci gradevinske planove, skice i druge crteže u okviru gradevinske dokumentacije;
poznaje vrste objekta kao finalnog proizvoda u gradevinarstvu;
poznaje potrebne gradevinske sirovine i nacin njihove primjene;
poznaje mehanicka svojstva gradevinskog materijala;
ispituje bitne karakteristike raznih vrsta gradevinskih materijala, u skladu sa važecim propisima;
koristi savremene metode i savremene materijale u procesu izgradnje objekta;
poznaje konstruktivne elemente objekta i njihove funkcije u samom objektu;
vodi racuna o dužnostima, pravima, odgovornosti i medusobnim odnosima radnika na gradilištu;
organizuje život i vodi racuna o zdravlju djelatnika;
vodi evidenciju i dokumentaciju na gradilištu;
primjenjuje gotove kompjuterske programe za statisticke izvještaje i proracune;
koristi saznanja o osnovnim zakonima statike u gradevinarstvu;
odreduje i prati redoslijed odvijanje pojedinih aktivnosti i brine se o poštivanju normi i vremena;
uocava posljedice nastale zbog nestrucno izvedenih radnji;
poznaje mašine i alatke za obavljanje odredenih radova;
brine se o pravilnom korištenju sirovina i uštedi materijala;
vodi brigu o štednji energije, materijala i vremena;
vodi brigu o zaštiti zdravlja ljudi i životne sredine u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Kožar

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje sredstva i osobina sredstava koja se koriste u preradi kože i krzna;
poznaje nacin pravilnog korištenja materijala;
osposobljen je za pravilan izbor i rukovanje hemikalijama;
posjeduje znanja o vrstama, osobinama, upotrebljivosti i kvalitetu prirodnih i vještackih koža;
posjeduje razvijen osjecaj za razlikovanje prirodnih i vještackih koža i krzna;
posjeduje pravilan odnos prema mašinama i aparatima u kožarskoj industriji;
koristi tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
shvata znacaj dorade-finiširanja gotovih proizvoda i uspješno izabire najbolji nacin dorade;
ima razvijenu sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
spreman je za pracenje novih tehnologija i obrazovanje tokom rada;
posjeduje izgradene navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, kulturi ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite životne sredine;
zna da primjenjuje medunarodne standarde i norme.

Obučar

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

stice znanja o preradi kože i materijala koji se primjenjuju u izradi obuce;
poznaje tehnološke procese dobijanja tih materijala, njihove osobine i upotrebu;
poznaje tehnološke procese izrade obuce po svim fazama izrade;
stice znanja o racionalnom korištenju materijala, vremena, sredstava za rad i energije;
stice znanja o prilagodavanju konstrukcije prema vrsti materijala i namjeni proizvoda;
usvaja i prati tehnicka znanja radi sticanja vještina i navika koje su potrebne za izradu modela;
osposobljen je za primjenu stecenih znanja u prakticnom radu;
vlada vještinom rukovanja alatima i odgovarajucim sredstvima za rad;
razvija sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
osposobljen je da koristi tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
stice sposobnost prilagodavanja tehnološkog procesa izrade uslovima i zahtjevima tržišta;
prati nove tehnologije i obrazovanje tokom rada;
posjeduje navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, kulturi ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i zaštiti životne sredine,
primjenjuje medunarodne i državne standarde u svome radu.

Tekstilac

Nivo složenosti : III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

osposobljava ucenike za obavljanje radnih zadataka u svim fazama rada;
poznaje tehnološki proces proizvodnje;
razvija tehnicku kulturu i prilagodava se novim tehnologijama u tekstilnoj proizvodnji;
usvaja znanja o tekstilnim vlaknima kao osnovnim sirovinama u tekstilnoj industriji;
posjeduje osnovna znanja o mašinskim elementima primijenjenim na tekstilnim mašinama;
stice znanja o osnovnim ekonomskim zakonitostima, organizacionim oblicima proizvodnje i znacaju podjele rada u tekstilnoj industriji.

Vozač motornih vozila

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola
Strucne kvalifikacije:
poznaje osnovne karakteristike saobracajnih sredstava; poznaje savremene zahtjeve transporta u cjelini i poznaje tehnološke zahtjeve robe u transportu; svjestan je uloge ljudskog faktora u organizaciji bezbjednosti saobracaja i transporta u najširem smislu; poznaje gradevinske elemente puta, njegovu ulogu i znacaj posebno za bezbjednost saobracaja; poznaje osnovne konstruktivne elemente motornih vozila, njihove dijelove i agregate; poznaje nacin rada, funkcije dijelova i sklopova kao i njihovu povezanost; shvata potrebe pravilnog rukovanja i održavanja motornih vozila u cjelini; poznaje dijagnostiku tehnickog stanja i održavanja motornih vozila; osposobljen je za upravljanje motornim vozilom u svim saobracajnim uslovima; poznaje osnovne karakteristike ponašanja u saobracaju i uticaj ponašanja na bezbjednost saobracaja; poznaje svoje obaveze prilikom vršenja uvidaja saobracajnih nezgoda; koristi i vrši obradu transportne dokumentacije, putnog naloga i druge dokumentacije u skladu sa vrstom prevoza; bira prevozno sredstvo u skladu sa transportnim zadatkom, relacijom, troškovima prevoza; uocava nastale kvarove na vozilima i po mogucnosti ih samostalno otklanja.

Brodovođa

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

samostalno rukuje i upravlja plovilom pri odredenim vrstama i režimima plovidbe;
poznaje rijecnu plovnu mrežu;
poznaje sve vrste i tipove brodova, skela, camaca i plovnih postrojenja;
poznaje tehnicko-eksploatacione osobine savremenih brodova;
poznaje plovne uredaje i opremu na brodovima;
poznaje manipulativne radove sa plovecim napravama;
poznaje stabilnost i opterecenje plovila;
poznaje pretovarne uredaje i mašine za obradu masovne robe;
poznaje osnovne hidrološke zakonitosti;
poznaje osnovne tehnicke pokazatelje vodotoka i sliva.

ELEKTROTEHNIKA

Fizioterapeutski tehničar

Nivo složenosti: IV stepen, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije

osposobljen za rad u ambulantno-poliklinickim poslovima u službi fizijatrije na poslovima:
elektroterapije (primjena galvanske, modulirane struje, ultrazvuka, interferentne struje te šire, osim elektrostimulacije);
parafinoterapije;
krioterapije, svjetlosne terapije;
hidroterapije (kupke, podvodna masaža, vježbe u vodi);
manuelne masaže;
kineziterapije (vježbe prevencije, reumatskih i degenerativnih oboljenja, osim vježbe po Bobathu, Kabathu i Vojti, a ucestvuje kod vježbi PNF-a);

Hemijski tehničar

Nivo složenosti : IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje izgradene navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
posjeduje izgradene sposobnosti samostalnog rada i rada u grupi;
strucno se odnosi prema opremi;
shvata potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
uspješno komunicira sa saradnicima;
posjeduje izgradene navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
koristi informaticka znanja za izradu tehnicke i poslovne dokumentacije;
primjenjuje i prati medunarodne i državne standarde i norme;
služi se jednim svjetskim jezikom;
posjeduje osnovna znanja o demokratiji;
sposoban da se krece u evropskim okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti;
uspješno planira, priprema, organizuje i kontroliše rad pojedinaca, grupa, odjeljenja ili proizvodne jedinice;
rukuje laboratorijsko-hemijskom opremom, aparatima i uredajima;
poznaje metode, nacin rukovanja, nacin rada i pravila korištenja hemikalija;
priprema, izdaje i obraduje radne naloge i ostalu tehnicku dokumentaciju;
obavlja laboratorijsku kontrolu kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda saglasno važecim propisima-standardima;
uzima uzorke za laboratorijsku kontrolu;
poznaje nacin i metode proracuna u hemijskim analizama i proracune u pogonu proizvodnje;
piše recepture za analize i spravlja rastvore svih koncentracija;
brine se o provodenju planiranog tehnološkog procesa;
rukuje raznim laboratorijskim instrumentima, aparatima i uredajima;
poznaje nacin primjene i koristi zaštitna sredstva na radu;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i životne sredine primjenjujuci higijensko-tehnicke, protivpožarne i druge mjere zaštite.

Manipulant u željezničkom saobraćaju

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje opce i osnovne pojmove u saobracajnoj službi: službena i radna mjesta, upotrebljivost osoblja, službene znakove;
poznaje kodeks ponašanja željeznickih radnika, prijem i predaju službe, pružna saobracajna i stanicna postrojenja, rukovanje lokalnim postavljacima;
poznaje opce odredbe o manevrisanju, obavlja manevarske poslove, kvacenje sredstava za kocenje, poznaje manevarske puteve vožnje, sporazumijeva se pri manevrisanju na glavnim kolosijecima i otvorenoj pruzi;
poznaje vrste i sisteme kocnica, mjenjacke uredaje vazdušnih kocnica, kocne slavine, vrši provjeru ispravnosti kocnica stvarne i potrebne kocione težine;
poznaje vrste, podjelu i oznacavanje vozova;
reguliše kretanje vozova, poznaje osnovne pojmove o dopuštenim ukrštanjima, preticanju, brzini i osvjetljenju;
poznaje poslovni red stanice i tehnološki proces rada;
poznaje vrste kola;
vrši pregled kola.

Metalobrusac

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste pri mašinskoj obradi rezanjem;
racionalno i adekvatno upotrebljava alate za rezanje, stezanje i kontrolu kvaliteta;
poznaje tehnologiju obrade brušenjem i rukuje brusilicama (ravne brusilice, brusilice za okruglo brušenje i brusilice za oštrenje alata );
pravilno odabire rezne alate za brušenje i prema odabranom alatu odreduje režime rezanja;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Monter

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poštuje principe estetike u oblikovanju proizvoda od metala;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste za izradu limarije i materijala za njihovu površinsku zaštitu;
adekvatno i racionalno upotrebljava odgovarajuce stezne, rezne i mjerne alate;
poznaje tehnologiju i vrši montažu gradevinske limarije;
vrši montažu i demontažu dijelova školjke automobila;
poznaje tehnologiju i vrši lemljenje i zavarivanje limova;
popravlja oštecene dijelove školjke automobila, izvodi pripremu za lakiranje i lakira;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Obrađivač metala rezanjem

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:
planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme; posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;

komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture; poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta; poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste pri mašinskoj obradi rezanjem; racionalno i adekvatno upotrebljava alate za rezanje, stezanje i kontrolu kvaliteta; poznaje tehnologiju obrade rezanjem i rukuje alatnim mašinama (glodalice, strugovi, rendisaljke, bušilice i testere); pravilno odabire rezne alate i prema odabranom alatu odreduje režime rezanja; vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite

Prehrambeni tehničar

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:


 

Sahadžija / časovničar

Nivo složenosti : III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema i vrši kontrolu obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju i vrijeme;
posjeduje odgovarajuce znanje za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se nacela i odredbi standarda kvaliteta;
poštuje principe estetike u oblikovanju proizvoda;
poznaje i adekvatno koristi materijale za izradu i popravljanje satova;
poznaje osobine metala;
poznaje i koristi pribore i alate za popravljanje satova;
poznaje i obavlja srednje složene poslove montiranja dijelova, podešavanja i održavanja satova;
poznaje, glaca i cisti dijelove, provjerava da li su dobro podešeni i montira dijelove pokretnog mehanizma;
poznaje, popravlja i zamjenjuje oštecene dijelove satova;
pridržava se mjera higijensko-tehnicke zaštite na radu.

Tehničar elektroenergetike

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

vrši projektovanje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, elektricnih mašina i opreme;
vrši detekciju i dijagnostiku kvara;
vrši montažu, podešavanje i održavanje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, elektricnih mašina i opreme;
vrši mjerenja, kontrolu i testiranje elektroenergetskih postrojenja i uredaja;
poznaje osnovne zakone upravljanja elektroenergetskim postrojenjima i uredajima.

Tehničar elektronike

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

vrši projektovanje elektronskih sklopova i uredaja;
vrši detekciju i dijagnostiku kvara;
vrši montažu, podešavanje i održavanje elektronskih sklopova i uredaja;
posjeduje osnovna znanja o elektricnim mašinama i uredajima u automatskim sistemima i elektromotornim pogonima;
poznaje osnovne zakone upravljanja i regulacije sistema automatskog upravljanja i elektromotornog pogona;
vrši mjerenja, kontrolu i testiranje elektronskih sklopova i uredaja;
koristi racunar u sistemima automatskog upravljanja i posjeduje osnovna znanja programiranja i upravljanja mikrokontrolorima, numericki upravljanim (CNC) i programabilnim logickim kontrolorima (PLC – Programmable Logic Controllers);
vrši akviziciju (prikupljanje i obradu) mjernih podataka pomocu racunara i programabilnih logickih kontrolora (PLC – Programmable Logic Controllers);
koristi znanja iz analogne, digitalne i racunarske tehnike obrade i prijenosa signala.

Ugostiteljsko - kulinarski tehničar

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

docekuje i ispraca goste, brine o adekvatnom usluživanju i prati odnos osoblja prema gostima;
vrši kontrolu kvaliteta konzumacija;
poznaje nacine usluživanja;
poznaje domace i internacionalne kuhinje, razna pica i napitke te barske mješavine;
poznaje jedan svjetski strani jezik;
vrši prijem narudžbi za sve prigodne i svecane obroke;
predlaže mjere za poboljšanje kvaliteta usluga, boljeg asortimana jela, pica i napitaka i zabavnog života za goste;
svakodnevno vrši nadzor u prostorijama za usluživanje gostiju u pomocnim prostorijama i brine se da se uoceni nedostaci otklone;
brine o asortimanu, pravilnom rukovodenju i hladenju pica do odgovarajuce temperature;
vrši obradu svih vrsta mesa, riba i hladnih preradevina, povrca, tjestenina i dekorativnih namirnica;
vrši finalizaciju jela (odredivanje boje, arome, gustoce i specificnosti);
prati, blanšira, kuha, prži, priprema i garnira jela;
vrši dekorativno slaganje jela, prelijevanje umakom i dresing jela;
vrši nadzor i održavanje temperature gotovih jela;
vrši porcionisanje i distribuciju gotovih jela iz kuhinje;
vrši trebovanje namirnica biljnog i životinjskog porijekla, te utvrduje kvantitet i kvalitet namirnica;
priprema inventar za serviranje jela, primanje narudžbi, kontrolu realizacije, saobracaj i zakljucno stanje, evidenciju sredstava rada;
organizuje pripremu proizvodnje, kontrolu dokumentacije, daje upute i otklanja nedostatke;
priprema dnevne i sedmicne planove kuhinje;
vrši izradu normativa i kalkulacija za sve vrste jela;
utvrduje recepture za pripremanje jela i zaštitu hrane u ratnim uslovima;
koordinira rad kuhinjskih radnika;
prima i po mogucnosti rješava žalbe gostiju;
održava kontakte sa recepcijskom službom u vezi sa zajednickim uslugama koje gosti koriste (grupni i individualni aranžmani);
utvrduje higijensko-tehnicke uslove prostorija, opreme i zaposlenih radnika kuhinje.

Zidar (moler, keramičar, fasader)

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje redoslijed radnji u procesu izgradnje objekta, postavljanja fasada, molerskih i keramickih poslova.;
poznaje sve faze rada u procesu izgradnje objekta, postavljanja fasada, molerskih i keramickih poslova;
poznaje rad u grupama, saradnju tokom rada i medusobnu ovisnost svih sudionika u izgradnji objekta;
razumije elemente i tehnicko izražavanje crtežom u datim razmjerima;
poznaje vrste objekta kao finalnog proizvoda u gradevinarstvu;
poznaje potrebne gradevinske sirovine i nacin njihove primjene;
poznaje mehanicka svojstva gradevinskog materijala;
koristi savremene metode u procesu izgradnje objekta, postavljanja fasada, molerskih i keramickih radova;
poznaje konstruktivne elemenate objekta i njihove funkcije u samom objektu;
poznaje hidroizolacijske, termoizolacijske i zvucnoinstalacijske osobine materijala;
posjeduje smisao za estetiku i boje;
poznaje postupak uklanjanja ranijih boja i priprema za nanošenja novih slojeva;
priprema zidove i postavlja tapete i lamperiju;
priprema podove i postavlja plocice;
uocava posljedice nastale zbog nestrucno izvedenih radnji;
poznaje mašine i alatke za obavljanje odredenih radova;
brine o pravilnom korištenju sirovina i uštedi materijala;
pravilno i stalno održava mašine i alatke;
vodi brigu o štednji energije i zaštiti okolice.

Zlatar - draguljar

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema i vrši kontrolu obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuce znanje za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poštuje principe estetike u oblikovanju proizvoda;
poznaje i adekvatno koristi materijale za izradu nakita;
poznaje osobine plemenitih metala;
poznaje i po potrebi vrši laboratorijsko ispitivanje legura plemenitih metala;
poznaje i koristi pribore, alate i i mašine za oblikovanje nakita od zlata, srebra i platine;
posjeduje vještine u oblikovanju i popravljanju nakita izradenog od plemenitih metala;
pridržava se mjera higijensko-tehnicke zaštite na radu.

Armirac - betonirac

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje redoslijed radnji u procesu izgradnje objekta;
poznaje sve faze rada u procesu izgradnje objekta;
poznaje rad u grupama, saradnju tokom rada i medusobnu ovisnost svih sudionika u izgradnji objekta;
razumije elemente i tehnicko izražavanje crtežom u datim razmjerima;
poznaje vrste objekta kao finalnog proizvoda u gradevinarstvu;
razumije se u osnove gradevinske statike;
poznaje marke betona i osobine vezanja;
poznaje ulogu armature, vrste i svojstva;
izvodi radove sa armiranim i nearmiranim betonom;
rucno i mašinski ispravlja, sijece i savija armature;
poznaje potrebne gradevinske sirovine i nacin njihove primjene;
poznaje mehanicka svojstva gradevinskog materijala;
koristi savremene metode u procesu izgradnje objekta;
uocava posljedice nastale zbog nestrucno izvedenih radnji;
poznaje mašine i alatke za obavljanje odredenih radova;
brine se o pravilnom korištenju sirovina i uštedi materijala;
pravilno i stalno održava mašine i alatke;
vodi brigu o štednji energije i zaštiti okolice.

Električar

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje teorijska i prakticna znanja iz osnova elektrotehnike;
poznaje elektrotehnicke materijale, elektricne i elektronske komponente i sklopove;
izvodi elektromonterske radove i vrši potrebna mjerenja;
posjeduje osnovna znanja za montažu, ispitivanje i kontrolu, puštanje u rad, rukovanje i održavanje elektroenergetskih postrojenja i uredaja;
poznaje osnovna impulsna kola i osnovna integrisana kola;
posjeduje osnovna znanja o instaliranju i programiranju PLC uredaja (programabilnih logickih kontrolora PLC – Programmable Logic Controllers);
posjeduje osnovna znanja za funkcionalni rad i instaliranje osnovnih elemenata automatike.

Instalater

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale i armature koji se koriste u procesu postavljanja fluidnih instalacija;
poznaje, postavlja i instališe grijna i rashladna tijela;
poznaje, postavlja i instališe grijna i rashladna postrojenja;
poznaje i koristi uredaje i aparate za spajanje cijevnih instalacija;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Mehaničar rudarskih mašina

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:


 

Metalurg

Stručne kvalifikacije:


 

Oplemenjivač mineralnih sirovina

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:


 

Precizni mehaničar

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poznaje princip rada i dijelove uredaja za mjerenje i regulaciju;
poznaje princip rada i dijelove medicinske, laboratorijske i druge precizne opreme;
racionalno i adekvatno upotrebljava pribore i uredaje za montažu i demontažu uredaja za testiranje mjerno-regulacionih uredaja;
racionalno i adekvatno upotrebljava pribore i uredaje za montažu i demontažu medicinske, laboratorijske i precizne opreme;
vrši montažu, demontažu i otklanjanje kvarova mjerno-regulacionih uredaja;
vrši montažu, demontažu i otklanjanje kvarova medicinske, laboratorijske i druge precizne opreme;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Rasadničar

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola Stručne kvalifikacije: uspostavlja komunikaciju sa saradnicima uz poštovanje principa poslovne kulture; poznaje radne zadatke i poslove vezane za manipulaciju sa šumskim sjemenom ( čišćenje, trušenje, sušenje, zaštita, čuvanje, transport ); poznaje metode i tehnike stratifikacije, dezinsekcije i dezinfekcije sjemena, kao i sredstva i način njihove primjene; poznaje metode i tehnike sadnje i njege sjemenskog i sadnog materijala; poznaje metode i tehnike kalemljenja; poznaje meliorativne mjere koje se primjenjuju u rasadničarskoj proizvodnji; poznaje osnovne tehnike gajenja i njege zelenih površina u naseljima; osposobljen je da rukuje mašinama i uređajima, kao i ručnim alatom koji se koristi za ozeljenjavanje površina; osposobljen za zaštitu zelenih površina u naseljima.

Oglasi za posao za ovo zanimanje/zvanje:: 

Rudarski tehničar

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:


 

SAOBRAĆAJ

Tehničar računarstva

Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje arhitekturu racunara;
poznaje osnovne mrežne protokole;
poznaje funkcije i osnove rada sa ruterima i ostalom mrežnom opremom;
vrši detekciju i dijagnostiku kvarova;
vrši montažu, kontrolu, podešavanje, testiranje i održavanje racunarske opreme i sistema;
vrši instalaciju sistemskog i korisnickog softvera;
koristi softver za kancelarijsko poslovanje i prezentaciju podataka;
programira na jednom od programskih jezika;
poznaje osnove SQL (Structured Query Language),
koristi se sistemom za upravljanje relacionim bazama podataka (RDBMS – Relational Data Base Management System);
poznaje bezbjednost racunarskih sistema;
programira u jednom objektno orijentisanom programskom jeziku;
poznaje osnove administriranja mrežnih servera;
koristi znanja iz analogne, digitalne i racunarske tehnike obrade i prijenosa podataka.