Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
racionalno koristi sredstva rada i vrijeme;
cisti dimovodne i ventilacione uredaje i kanale;
spaljuje i vadi cad iz dimovodnih objekata;
kontroliše vrste goriva, nacin loženja i uslove za dobro sagorijevanje;
provjerava ispravnost i funkcionisanje dimovodnih uredaja za loženje;
kontroliše aparate i puteve za protivpožarnu zaštitu;
pridržava se mjera higijensko-tehnicke zaštite na radu.