Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
razvija sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
stice odnos prema opremi;
shvata potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
stice sposobnost za komunikaciju;
izgraduje navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
koristi informaticka znanja za izradu tehnicke i poslovne dokumentacije;
primjenjuje i prati medunarodne i državne standarde i norme;
služi se jednim svjetskim jezikom;
posjeduje osnovna znanja o demokratiji;
sposoban je da se krece u evropskim okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti;
poznaje osnovne pomocne fotografske tehnicko-tehnološke aparate i uredaje za analognu i digitalnu fotografiju (fotoaparati, skeneri, racunari, štampaci, rasvjetna tijela za enterijer i pomocni pribor, aparati za povecanje, procesori i pribor za obradu materijala, film i papir, mašine za obradu negativa i izradu pozitiva);
poznaje fotografisanje u enterijeru i eksterijeru sa raznim vrstama i tipovima fotoaparata i objektiva (kamere malog, srednjeg, velikog i specijalnog formata, objektivi: riblje oko, široki, normalni, teleobjektivi i zum objektivi);
poznaje negativske i pozitivske fotografske materijale i tehnološke postupke (filmovi svih vrsta i formata, hemikalije za obradu filmova i fotopapira, punjaci za štampace);
samostalno obraduje filmove i izraduje pozitive, sa završnom obradom za potrebe javne prezentacije;
poznaje organizaciju fotografske radnje, principe ekonomicnosti i rentabilnosti poslovanja (lokacija, oprema laboratorije i ateljea, instalacija, mjere zaštite na radu, higijenska zaštita, ekologija, troškovi poslovanja, obaveze iz domena radnih odnosa, poreza i doprinosa, finansijskog poslovanja);
posjeduje kulturu ophodenja sa korisnicima usluga i poslovnim partnerima, profesionalnu etiku i poslovni moral.
Strucne kvalifikacije: TRECI STEPEN (Opci ishodi ucenja)
da izgradi navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
da razvije sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
da stekne pravilan odnos prema opremi;
da shvati potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
da stekne sposobnosti za komunikaciju;
da izgradi navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
da zna koristiti tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
da je u stanju primijeniti informaticka znanja u struci;
da stekne prakticne sposobnosti da sastavi, mjeri, rukuje i koristi jednostavne sklopove, uredaje i mjerne instrumente;
da je u stanju primijeniti medunarodne i državne standarde i norme;
da poznaje demokratske principe i ljudska prava;
da posjeduje osnovna znanja o ekonomskom poslovanju.
Strucne kvalifikacije: CETVRTI STEPEN (Opci ishodi ucenja)
da izgradi navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
da razvije sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
da stekne pravilan odnos prema opremi;
da shvati potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
da stekne sposobnost za komunikaciju;
da izgradi navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
da koristi informaticka znanja za izradu i korištenje tehnicke i poslovne dokumentacije;
da je osposobljen da izraduje i koristi proizvodno-tehnicku dokumentaciju;
da koristi informaticka znanja u obavljanju poslova i radnih zadataka u domenu svog zanimanja;
da je u stanju primijeniti i pratiti medunarodne i državne standarde i norme;
da stekne prakticne sposobnosti da sastavi, mjeri, rukuje i koristi sklopove, uredaje i mjerne instrumente;
da vrši pripremu proizvodnje (normiranje, planiranje, lansiranje i tehnologiju montaže);
da se služi jednim svjetskim jezikom;
da poznaje demokratske principe i ljudska prava;
da je sposoban da se krece u evropskim okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti;
da posjeduje osnovna znanja o ekonomskom poslovanju;
da planira i priprema periodicni remont;
da vrši nadzor i vodi evidenciju rada.
Izborno podrucje: elektronike i automatike
Struka: