Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna školaStručne kvalifikacije:

 • planira, priprema, organizuje i kontroliše rad pojedinaca, grupe ili odjeljenja;
 • uspostavlja komunikaciju sa saradnicima i poslovnim partnerima, poštujuci principe poslovne kulture;
 • stara se o racionalnom korištenju sredstava, materijala i energije;
 • priprema svu potrebnu tehničku i poslovnu dokumentaciju i s tim u vezi posjeduje odgovarajući stepen informatičke pismenosti;
 • kontroliše i prati sprovođenje planiranih proizvodnih zadataka;
 • priprema, obrađuje i izdaje sve dokumente s kojima po prirodi posla dolazi u dodir;
 • poznaje sastav i karakteristike pojedinih tipova zemljišta i ta saznanja uspješno koristi pri podizanju novih zasada i kultura;
 • organizuje i rukovodi poslovima proizvodnje sadnog materijala i manipulacije sjemenskim materijalom;
 • organizuje i rukovodi poslovima podizanja novih zasada i kultura;
 • vodi i kontroliše poslove manipulacije sporednim šumskim proizvodima;
 • organizuje i rukovodi poslovima ozeljenjavanja površina u gradovima i naseljima;
 • poznaje metode i načine podizanja, manipulacije i njege šumskim sastojinama sa aspekta šumarske nauke i prakse;
 • utvrđuje norme rada, normative materijala kao i sve potrebne kalkulacije vezane za poslove taksacije i doznake šuma, kao i manipulacije sa drvnim i šumskim sortimentima;
 • poznaje načine i metode, kao i uređaje za snimanje zemljišta i terena;
 • poznaje načine i metode izvođenja radova na izgradnji šumskih komunikacija;
 • poznaje ekonomske i naučne osnove planiranja i gazdovanja šumskim fondom;
 • poznaje načine i metode izrade lovno-privredne osnove i stara se o zaštiti i unapređenju lovnih površina;
 • organizuje i sprovodi sve aktivnosti vezane za iskorištavanje šuma, naročito sa aspekta bezbjednosti imovine i lica; poznaje način rada, pripreme i održavanja alata i mašina;
 • vrši prijem, skladištenje i izdavanje materijala, alata, opreme, proizvoda i drugih elemenata sa kojima se susreće u radu;
 • vrši kontrolu procesa rada i završnu kontrolu kvaliteta u skladu sa važecim standardima i zakonskim propisima;
 • upoznat je sa zakonskom regulativom o šumama;
 • stara se o zaštiti zdravlja radnih ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Oglasi za posao za ovo zanimanje/zvanje::