Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, organizuje i kontroliše rad pojedinaca, grupe, odjeljenja ili proizvodne jedinice za primarnu ili finalnu obradu drveta;
vodi računa o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
komunicira sa saradnicima i poslovnim partnerima uz poštovanje principa poslovne kulture;
priprema tehničku i drugu poslovnu dokumentaciju i s tim u vezi posjeduje i odgovarajuću informatičku pismenost;
poštuje principe estetike i oblikovanja proizvoda od drveta;
vrši detaljnu konstruktivnu i tehnološku razradu namještaja i građevinske stolarije;
stara se o striktnom provođenju planiranog tehnološkog procesa pri proizvodnji koja se organizuje;
postavlja režime, vodi i kontroliše proces sušenja i parenja drveta i proces hemijske zaštite drveta;
poznaje rukovanje višezahtjevnim mašinama i tehnološkim linijama za obradu drveta ( uključujući i numerički upravljane mašine);
utvrđuje norme rada, normative materijala i radi kalkulacije po proizvodima i fazama rada;
priprema, izdaje i obrađuje radne naloge i ostalu prateću tehničku dokumentaciju za potrebe proizvodnje;
vrši prijem i skladištenje materijala i prijem, skladištenje i otpremu proizvoda;
vrši laboratorijske kontrole, kontrolu procesa rada i završnu kontrolu kvaliteta, saglasno važećim standardima;
vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice, u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.