Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

komunicira sa saradnicima i poslovnim partnerima uz poštovanje principa poslovne kulture;
poznaje i uspješno primjenjuje računarsku tehniku i odgovarajuće softvere koji se koriste u šumarskoj praksi;
priprema, izdaje i obrađuje sve dokumente sa kojima po prirodi posla dolazi u dodir;
organizuje i rukovodi poslovima podizanja i njege novih zasada i kultura;
vodi i kontroliše poslove manipulacije sporednim šumskim proizvodima;
poznaje metode i načine podizanja, manipulacije i njege šumskih sastojina sa aspekta šumarske nauke i etike;
poznaje metode i načine kalkulacije vezane za poslove taksacije i doznake, kao i manipulacije sa drvenom masom i šumskim sortimentima;
organizuje, rukovodi i svakodnevno kontroliše poslove i zadatke vezane za primjenu i sprovođenje mjera zaštite šuma;
poznaje način rada, glavne dijelove i načine održavanja i korištenja SUS motora;
osposobljen je da rukuje mašinama, uređajima i opremom koja se koristi u iskorištavanju šuma;
poznaje načine pripreme, rukovanja i održavanja motornih testera;
poznaje načine i tehnike obaranja (sjećenja) dubećih stabala u raznim stanišnim i klimatskim uslovima, kao i načine i tehnike obrade oborenog stabla i drvnih sortimenata;
poznaje način i metode konstrukcije, proračuna kapaciteta, načina održavanja, transporta drvnih sortimenata žičarama, kao i rukovanje žičarama;
osposobljen je za rukovodenje svim aktivnostima vezanim za zaštitu lovnog područja, kao i divljači koja se nalazi u lovištu;
organizuje i kontroliše brojno i zdravstveno stanje divljači, vrijeme, mjesto i način ishrane divljači, kao i zaštitu flore i faune lovišta;
kontroliše prisustvo, namjere i postupke stranih lica u šumi (izletnika, lovokradica, drvokradica i dr.);
sprovodi sve mjere zaštite šumskog fonda;
poznaje zakonske propise iz svoje nadležnosti.