Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • osposobljen je da planira, priprema i vrši kontrolu tehnološkog procesa na pojedinim radilištima i dijelovima podzemne i površinske eksploatacije;
 • posjeduje znanja o ležištima mineralnih sirovina, njihovim osobinama, klasifikaciji te o praktičnom i ekonomskom značaju istih;
 • posjeduje znanja o tehničkoj i operativnoj dokumentaciji potrebnoj za organizaciju i pripremu eksploatacije mineralnih sirovina;
 • osposobljen je da racionalno koristi sredstva rada, energije, materijala i vremena na radnom mjestu, zavisno od konkretnih uslova;
 • poznaje rad mašina koje se koriste u eksploataciji mineralnih sirovina, organizuje rad na mašinama, vrši kontrolu, održavanje i servisiranje;
 • osposobljen je za mjerenje ventilacionih parametara u jami;
 • poznaje metode otkopavanja, transporta i izvoza mineralnih sirovina u uslovima površinske i podzemne eksploatacije;
 • poznaje metode i načine provjetravanja i odvodnjavanja rudnika;
 • vlada tehnikama i metodama mjerenja, snimanja, dokumentovanja i obrade podataka prikupljenih na terenu s ciljem izrade izvedbenih projekata za radove u rudarstvu;
 • poznaje metode laboratorijskih ispitivanja svojstava mineralnih sirovina, jamskog zraka, ugljene prašine i elaboriranja dobijenih rezultata;
 • poznaje metode i postupke utvrđivanja normativa vremena, materijala i sredstava za rad, radi kalkulacije za rudarske radove u okviru poznatih projekata;
 • poznaje organizaciju i propise prijema, transporta, skladištenja i izdavanja eksploziva i drugih sredstava i materijala za rad;
 • poznaje metodologiju izrade jednostavnijih izvedbenih projekata i obračuna rezervi mineralnih sirovina;
 • osposobljen je za poslove palioca mina;
 • osposobljen je da samostalno obrađuje projektnu dokumentaciju, definiše režime rada, dinamiku izvođenja dijelova tehnološkog procesa i radova na osiguranju radilišta;
 • poznaje odredbe iz Zakona o rudarstvu;
 • poznaje propise iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne i radne sredine, protivpožarne zaštite, kao i drugih mjera zaštite.