Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste pri mašinskoj obradi rezanjem;
racionalno i adekvatno upotrebljava alate za rezanje, stezanje i kontrolu kvaliteta;
poznaje tehnologiju obrade brušenjem i rukuje brusilicama (ravne brusilice, brusilice za okruglo brušenje i brusilice za oštrenje alata );
pravilno odabire rezne alate za brušenje i prema odabranom alatu odreduje režime rezanja;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.