Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:
planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme; posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;

komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture; poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta; poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste pri mašinskoj obradi rezanjem; racionalno i adekvatno upotrebljava alate za rezanje, stezanje i kontrolu kvaliteta; poznaje tehnologiju obrade rezanjem i rukuje alatnim mašinama (glodalice, strugovi, rendisaljke, bušilice i testere); pravilno odabire rezne alate i prema odabranom alatu odreduje režime rezanja; vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite