Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poznaje princip rada i dijelove uredaja za mjerenje i regulaciju;
poznaje princip rada i dijelove medicinske, laboratorijske i druge precizne opreme;
racionalno i adekvatno upotrebljava pribore i uredaje za montažu i demontažu uredaja za testiranje mjerno-regulacionih uredaja;
racionalno i adekvatno upotrebljava pribore i uredaje za montažu i demontažu medicinske, laboratorijske i precizne opreme;
vrši montažu, demontažu i otklanjanje kvarova mjerno-regulacionih uredaja;
vrši montažu, demontažu i otklanjanje kvarova medicinske, laboratorijske i druge precizne opreme;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.