Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti : IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje izgradene navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
posjeduje izgradene sposobnosti samostalnog rada i rada u grupi;
strucno se odnosi prema opremi;
shvata potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
uspješno komunicira sa saradnicima;
posjeduje izgradene navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
koristi informaticka znanja za izradu tehnicke i poslovne dokumentacije;
primjenjuje i prati medunarodne i državne standarde i norme;
služi se jednim svjetskim jezikom;
posjeduje osnovna znanja o demokratiji;
sposoban da se krece u evropskim okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti;
uspješno planira, priprema, organizuje i kontroliše rad pojedinaca, grupa, odjeljenja ili proizvodne jedinice;
rukuje laboratorijsko-hemijskom opremom, aparatima i uredajima;
poznaje metode, nacin rukovanja, nacin rada i pravila korištenja hemikalija;
priprema, izdaje i obraduje radne naloge i ostalu tehnicku dokumentaciju;
obavlja laboratorijsku kontrolu kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda saglasno važecim propisima-standardima;
uzima uzorke za laboratorijsku kontrolu;
poznaje nacin i metode proracuna u hemijskim analizama i proracune u pogonu proizvodnje;
piše recepture za analize i spravlja rastvore svih koncentracija;
brine se o provodenju planiranog tehnološkog procesa;
rukuje raznim laboratorijskim instrumentima, aparatima i uredajima;
poznaje nacin primjene i koristi zaštitna sredstva na radu;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i životne sredine primjenjujuci higijensko-tehnicke, protivpožarne i druge mjere zaštite.