Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajKo još voli ovo zanimanjeRearrange

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

stice znanja o preradi kože i materijala koji se primjenjuju u izradi obuce;
poznaje tehnološke procese dobijanja tih materijala, njihove osobine i upotrebu;
poznaje tehnološke procese izrade obuce po svim fazama izrade;
stice znanja o racionalnom korištenju materijala, vremena, sredstava za rad i energije;
stice znanja o prilagodavanju konstrukcije prema vrsti materijala i namjeni proizvoda;
usvaja i prati tehnicka znanja radi sticanja vještina i navika koje su potrebne za izradu modela;
osposobljen je za primjenu stecenih znanja u prakticnom radu;
vlada vještinom rukovanja alatima i odgovarajucim sredstvima za rad;
razvija sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
osposobljen je da koristi tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
stice sposobnost prilagodavanja tehnološkog procesa izrade uslovima i zahtjevima tržišta;
prati nove tehnologije i obrazovanje tokom rada;
posjeduje navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, kulturi ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i zaštiti životne sredine,
primjenjuje medunarodne i državne standarde u svome radu.